لوله گالوانیزه ورقی

بطور کلی لوله های گالوانیزه گرم درز دار(غیر مانیسمان) به دو نوع کلی در بازار وجود دارند:

ورق گالوانیزه در کارخانه توسط دستگاه رول فرمینگ به شکل لوله درآمده و درز لوله توسط الکترومغناطیس به یکدیگر جوش میخورد و سپس محل خارجی جوش لوله که هنگام جوش خوردن پوشش روی خود را از دست داده است مجددا توسط اسپری روی گرم ترمیم میشود.

ورق سیاه فولادی در کارخانه توسط دستگاه رول فرمینگ به شکل لوله درآمده و درز لوله توسط الکترومغناطیس به هم جوش میخورد. سپس این لوله که لوله سیاه میباشد جهت انجام گالوانیزه گرم پس از طی چند مرحله آماده سازی درون وان فلز روی مذاب غوطه ور میشود و پوششی از فلز روی سطح لوله را پوشش میدهد.

تفاوت این دو در چیست؟؟
به عبارت ساده تر در مورد نوع 1 در ابتدا ورق در کارخانه گالوانیزه میشود و سپس تبدیل به لوله میشود. و در نوع شماره 2 ابتدا ورق سیاه تبدیل به لوله شده و سپس گالوانیزه میشود.

تفاوت های لوله های تولید شده ورق گالوانیزه با ورق سیاه فولادی

* ضخامت پوشش روی در لوله  تولید شده  با ورق گالوانیزه نازک تر از لوله تولید شده با ورق سیاه فولادی میباشد.

* محل جوش درز لوله از داخل در لوله تولید شده با ورق گالوانیزه فاقد پوشش روی میباشد زیرا هنگام جوش خوردن توسط الکترومغناطیس پوشش روی در این محل میسوزد و پس از تولید امکان روی پاشی مجدد در این محل وجود ندارد.
هر کدام از لوله ها بنا بر نوع استفاده کاربرد  متفاوت خود را دارند.