محاسبه گر وزن بر حسب میلیمتر | لوله گلخانه

محاسبه گر وزن بر حسب میلیمتر (mm)

actual outer diameter (mm)        قطر خارجی لوله به میلی متر

pipe thickness (mm)        ضخامت لوله به میلی متر

          pipe weight (kg/m)       وزن لوله کیلوگرم بر متر        

                                               

                     

خانه